en del af clecoconsult

cleco.dk er mødestedet for rengøringsbranchen. Her mødes folk og veksler erfaringer, indhenter ny viden, networker samt overvåger udbud.

Besøg cleco.dk og deltag i debatten

clebiz er et effektivt salgsværktøj til kalkulation, tilbudsberegning, kundehåndtering af tilbud, kontakter og salg til rengøringsbranchen.

Opret gratis konto

clemata er et system som hjælper dig med at håndtere; medarbejderplanlægning, opgaver, ferie/fravær, timeantal, kunder, løn m.m.

Book gratis demoChat med os

Åben chat

Alle hverdage kl. 9 til 12

Kig med, mens vi

Fjernstyrer

og taler i telefonen med dig.

Dowload til Mac eller Windows

Mail til os

support@clecoconsult.dk

Vi svarer indenfor 24 timerBetingelser

Abonnementets tiltrædelse

Abonnementsvilkårene (herefter ”Vilkårene”) tiltrædes ved at afkrydse ”Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkårene” på bestillingsformularen og gælder mellem Cleco Consult ApS, CVR-nummer 32782892, (herefter ”clebiz”) og kunden, som tiltræder Vilkårene, (herefter ”Kunden”).

Abonnementets varighed & ophør

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og tegnes for et kalenderkvartal ad gangen.
Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet abonnementsperiode.

Opsiges abonnementet ikke inden udgangen af et kalenderkvartal, betragtes det som forlænget med følende kvartal.

Benytter Kunden clebiz Applikationen i strid med aftalen, herunder Vilkårene, eller på anden måde, som må anses som retsstridig, er clebiz berettiget til at ophæve aftalen uden varsel.

Efter bestilling er der en 14 dages fortrydelsesret i forhold til gældende lovgivning.

Abonnementets anvendelse & omfang

Abonnementet giver brugsret til clebiz  og de valgte tillægsmoduler for Applikationen.

Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, der har oprettet abonnementet, og abonnementet må ikke benyttes af eller til udarbejdelse for andre.

Betalingsbetingelser og fakturering

Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.
Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af et kalenderkvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud.

Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 6 dage efter forfaldsdato for fakturaen. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 5 dage senere rykker 2 med gebyr på kr. 150,00.

Er betalingen fortsat ikke modtaget 5 dage efter rykker 2, lukkes adgang for clebiz Applikationen.

Ved genåbning af clebiz Applikationen opkræves et genåbningsgebyr på 499,00,-, medmindre abonnementet er blevet ophævet.

Kunden accepterer, at fakturaer, rykkere samt andet skriv/korrespondance sendes pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse.

Kundes data

Kunden ejer alle data i Applikationen. som Kunden selv har indtastet.
Ved ophør af aftale, er Kunden frit stillet til at downloade/hente alle de indtastet informationer til eget arkiv.

Alle Kundens data opbevares i et kvartal svarende til 90 dage efter aftalens ophør. Herefter er det ikke længere clebiz´s ansvar at opbevare data for Kunden.

Driftsstabilitet

clebiz tilstræber på alle tidspunkter at have den højst mulig driftsstabilitet.
clebiz er dog uden anvsar ved driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for vores kontrol såsom strømsvigt, ADSL-forbindelser, tele kommunikationsforbindelser og eller lignende forhold.

clebiz tilstræber i alle tilfælde at genskabe en normal drift af Applikationen hurtigst muligt.

Vedligeholdelse

clebiz har ret til løbende at foretage sotfwareopdateringer, opdatering af it udstyr og forbedringer.

I sådanne situationer kan clebiz være nødsaget til midlertidigt at afbryde adgangen til clebiz Applikationen. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 24.00-06.00. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til clebiz Applikationen uden for det nævnte tidsrum, vil dette blive varslet forinden.

clebiz er ikke ansvarlig for afbrydelser i tidsrummet kl. 24.00-06.00 og foruden hellere ikke i andre tidsrum ansvarlig for afbrydelser, forudsat de er varslet forinden.

Prisstigninger

clebiz varsler alle prisstigninger med en 3 måneders varsel svarende til 90 dage.

 

Rettigheder

clebiz Applikationen er ophavsretligt beskyttet og tilhører kun Cleco Consult ApS.

clebiz har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til et selskab, der kontrolleres af Cleco Consult ApS eller et med Cleco Consult ApS koncernforbundet selskab. Herudover kan rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale ikke overdrages til tredjemand uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

Cleco Consult ApS´s ansvar

Cleco Consult ApS kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

Cleco Consult ApS er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller interagerer med clebiz Applikationen. Cleco Consult ApS kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Cleco Consult ApS ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger.

Cleco Consult ApS er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maks. kr. 10.000.

 

Datasikkerhed & tavshedspligt

Cleco Consult ApS har tavshedspligt om alle informationer, clebiz måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette sker efter accept fra Kunden.

Tvister

Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i Odense som første instans og behandles efter dansk ret.